Design a site like this with WordPress.com
Get started

Press

Press coverage by Klan TV of Beyond the Grave: A Symposium on the Politics of Dead Bodies in (Post)Socialist Albania

Shërbim informativ nga Klan TV i eventit Përtej Varrezave: Një Simpozium mbi Politikat e Trupave të të Vdekurve në Shqipërinë (Post)Socialiste

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: