Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

The Laboratory for Albanian Culture and Arts (LACA) is a multidisciplinary research group focused on the study of culture and society in Albania. LACA aims to deepen existing popular and academic discourses on Albania by combining methodological approaches and themes from across the humanities and social sciences, investigating the interactions between visual and material culture, the arts, language, and everyday practices in the 20th and 21st centuries. LACA is committed to producing rigorous but accessible scholarship and debate on the character of life in modern Albania, and seeks to include a wide range of voices from diverse disciplines on these issues. This laboratory is currently being initiated by Raino Isto, Kailey Rocker, Arba Bekteshi and Jonathan Eaton. 

____________________________________________________________________________________________

Laboratori për Artet dhe Kulturën Shqiptare (LAKSH) është një grup multidisiplinor hulumtuesish i përqendruar në studimin e kulturës dhe shoqërisë në Shqipëri. LAKSH synon të thellojë diskutimet publike ekzistuese më në zë, si dhe ato akademike rreth Shqipërisë duke ndërthurur qasje metodologjike dhe tema nga të gjithë shkencat humane dhe shoqërore, duke hetuar ndërveprime midis kulturave vizuale dhe materiale, arteve, gjuhës dhe praktikave të përditshme në shekujt e 20 dhe 21. LAKSH është i përkushtuar të prodhojë shkollarí dhe diskutime rigoroze, e njëkohësisht të qasshme, për karakterin e jetës në Shqipërinë moderne, duke u përpjekur të përfshijë një gamë të gjerë zërash nga disiplina të ndryshme rreth këtyre çështjeve. Ky laborator është duke u ngritur tanipërtani nga Raino Isto, Kailey Rocker, Arba Bekteshi dhe Jonathan Eaton.

Blog at WordPress.com.

Up ↑